Principles behind the Agile Manifesto

ผมถูกขอให้แปลก็เลยลองดู พอไปโพสในกรุ๊ปปรากฏว่ามันได้ไม่เต็มเลยต้องขอมาโพสที่นี่ ติชมอย่างไรเชิญเต็มที่ครับ

Principles behind the Agile Manifesto
หลักการที่อยู่เบื้องหลังพันธะสัญญาแห่งอไจล์

We follow these principles:
พวกเราจะทำตามหลักการดังต่อไปนี้

Our highest priority is to satisfy the customer
through early and continuous delivery
of valuable software.
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราคือการทำให้ลูกค้าพึงพอใจด้วยการส่งมอบซอฟแวร์อันมีคุณค่า(ต่อลูกค้า)อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

Welcome changing requirements, even late in
development. Agile processes harness change for
the customer’s competitive advantage.
ยอมรับการเปลื่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าแม้ในช่วงท้ายของการพัฒนา (เพราะ) การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการอไจล์นั้นเป็นไปเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันของลูกค้า

Deliver working software frequently, from a
couple of weeks to a couple of months, with a
preference to the shorter timescale.
ส่งมอบซอฟแวร์ที่ใช้งานได้จริงอย่างต่อเนื่องอาจเป็นทุกสองถึงสามสัปดาห์ไปจนถึงทุกสองถึงสามเดือน โดยควรทำให้ระยะเวลาระหว่างการส่งมอบนั้นสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Business people and developers must work
together daily throughout the project.
ตัวแทนจากฝ่ายธุรกิจและนักพัฒนาจะต้องทำงานร่วมกันเป็นประจำทุกวันตลอดโครงการ

Build projects around motivated individuals.
Give them the environment and support they need,
and trust them to get the job done.
ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกโครงการเข้าใจในเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจนร่วมกัน สร้างสภาวะแวดล้อมและให้การสนับสนุนในสิ่งที่พวกเขาต้องการ และให้ความไว้วางใจแก่พวกเขาในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้น

The most efficient and effective method of
conveying information to and within a development
team is face-to-face conversation.
วิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการถ่ายทอดสาระต่างๆไปสู่ทีมพัฒนาและภายในทีมพัฒนาเองคือการพูดคุยแบบซึ่งหน้า

Working software is the primary measure of progress.
ความคืบหน้าของโครงการวัดโดยใช้ปริมาณซอฟแวร์ที่ทำงานได้เป็นหลัก

Agile processes promote sustainable development.
The sponsors, developers, and users should be able
to maintain a constant pace indefinitely.
กระบวนการอไจล์สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน กล่าวคือผู้ให้ทุน นักพัฒนา และตัวแทนผู้ใช้ ควรจะสามารถรักษาอัตราเร็วในการทำงานร่วมกันให้คงที่ได้ตลอดไป

Continuous attention to technical excellence
and good design enhances agility.
การใส่ใจในความเป็นเลิศทางเทคนิคและงานออกแบบที่ดีอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มความเป็นอไจล์

Simplicity–the art of maximizing the amount
of work not done–is essential.
ความเรียบง่ายหรืออีกนัยหนึ่งคือศิลปะอันจะทำให้ปริมาณงานที่ไม่ต้องทำมีมากที่สุด(ก็ทำน้อยที่สุดนั่นล่ะ)นั้นสำคัญยิ่ง

The best architectures, requirements, and designs
emerge from self-organizing teams.
สถาปัตยกรรม ความต้องการของลูกค้า และงานออกแบบที่ดีที่สุด เกิดจากทีมที่สามารถจัด(organize)ตัวเองได้

At regular intervals, the team reflects on how
to become more effective, then tunes and adjusts
its behavior accordingly.
ทุกช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำ ทีมจะต้องย้อนกลับไปตรองดูสิ่งที่ผ่านมาเพื่อหาทางที่จะพัฒนาความมีประสิทธิผลของทีม แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของทีม

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s