อไจล์โปรเจ็คเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว?


มีมิตรสหายท่านหนึ่งถามไว้ใน agile66 ว่า จะดูใน Jira อย่างไรว่าโปรเจ็คเสร็จหรือ complete ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว? เรื่องนี้ซับซ้อน เกินว่าแค่เรื่องการใช้ tool

การถามว่า เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์? นั้นย่อมเป็นแนวความคิด (paradigm) แบบเก่า คือ มีความเชื่อที่ว่า “งานเสร็จเมื่อทำได้ครบตามที่วางแผนไว้” ซึ่งไม่เป็นไปตาม manifesto ข้อที่ว่า “Responding to change over Following a plan” กล่าวคือถ้าเราเชื่อ agile manifesto เราก็จะเชื่อว่า ขอบเขตในแผน ไม่ใช่ ขอบเขตที่แท้จริงของโปรเจ็ค เพราะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นั่นย่อมหมายความว่า เราไม่สามารถหาได้ว่า เราทำโปรเจ็คเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นเอง

อนึ่ง คงมีผู้แสดงความคิดเห็นว่า เขาเหล่านั้นเข้าใจในเรื่องนี้ และรู้ว่า แผนปรับเปลี่ยนได้ แต่ก็ยังต้องการหาค่าความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นเดิม อาจเพราะ ความเคยชิน หรือเป็น กฏระเบียบเดิมที่วางไว้ ก็ดี การสื่อสารด้วย ตัวเลขเปอร์เซ็นต์นี้ นอกจากนั้นยังสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้องในการทำงานแบบอไจล์เสียด้วย

คำถามที่สำคัญในเรื่องนี้คือ ใคร ที่อยากรู้ ตัวเลข เปอร์เซ็นต์นี้ และอยากรู้ไปทำไม? ความจริงแล้ว ไม่มีใครอยากรู้หรอก ที่เขาหาตัวเลขนี้เป็นเพราะเขาอยากรู้ว่า โปรเจ็คจะ “เสร็จ” เมื่อไรต่างหาก ซึ่งการใช้ เปอร์เซ็นต์ที่ว่า ในการตอบคำถามนี้เกิดจาก ความเชื่อที่ว่า ความคืบหน้าของโปรเจ็ค เป็นลักษณะคงที่ (linear) แต่เรารู้ชัดเจนแล้ว ว่าไม่ใช่ (non-linear)

วิธีตอบคำถามนี้ในทางอไจล์ทำได้ง่ายๆ โดย ใช้ ขอบเขตที่เหลือ (Remaining Scope) หารด้วย ความสามารถของทีม (Velocity) ก็จะตอบคำถามได้โดยง่าย ตัวอย่างเช่น ใน Product Backlog มี work items เหลือรวม 200 point และ ทีมมี velocity 20 point ย่อมหมายความ ทีมต้องการเวลาอีกประมาณ 10 sprints/iterations จึงจะสามารถ ส่งมอบได้ทั้งหมด (ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องส่งมอบทั้งหมดก็ได้)

สิ่งสำคัญคือ อไจล์ เป็น mindset ไม่ใช่ว่า ทำงานเป็นทีม เป็น sprint แล้วจะเป็นอไจล์ เสมอไป

Lean Thinking and Agile Testing


In the past, we saw testing as the later phase, if not the last, in waterfall pipeline. The project manager always says “Finish the coding early so we can have time to catch and fix bugs”. This sounds straightforward and no brainer but if we look back all of those projects were mostly failed.

According to Lean Thinking it is not a good idea to try to finish work in big batch and test it in bulk. The reason is, if there is a misunderstanding in the design, the more code we do the more bugs we fix, and of course, the more rounds of testing. It is all wasted.

In Lean, there are three levels of problem solving. The lowest one is Reactive which is when we create the problem and fix it later. The second is Proactive in which we have the solution prepared before the problem occurs. And, the best one is Preventive, the one we keep the problems from happening. It is the most cost-effective one.

The waterfall way of work is Reactive. That is why it is very wasteful. The team needs to spend much time on fixing and re-testing the products. On the other hand, in Agile, the testing ideas are discussed before the real code is implemented. It is similar to when the teacher gives the students all questions and answers before the test, the students will make good scores.

The Preventive testing in Agile should not be stopped just on discussing and sharing the testing ideas. To eliminate more waste, the quality must be built-in in every step. There are many methods to help this, for example, Domain Driven Design (DDD), Test Driven Development (TDD), Acceptance TDD (ATDD), Continuous Integration and Continuous Delivery (CI/CD), etc. These methods will help to free up our precious QA to be able to do the more valuable work for example, explorative test, usability test, etc.

The Lean/Agile Testing may seem hard to implement at first but in the long run it will promote a quality culture that everyone focuses on preventing the defect to lurk in to the product code base, which will result in better teamwork, lower cost and shorter time to market.

— Home Assignment from Agile Testing Certification – Bangkok

Divergent


Divergent เป็นภาพยนต์ที่สร้างจากหนังสือขายดี ในชื่อเดียวกัน เนื่องเรื่องกล่าวถึงสังคมในอนาคต ที่มีการแบ่งเป็นฝ่าย 5 ฝ่าย
อ่านเพิ่มเติม