Culture eats agile for breakfast


ผมได้มีโอกาสเห็นหลายที่หลายแห่งที่นำอไจล์ไปปรับใช้อย่างได้ผล แต่ก็ปรากฏว่าความเป็นอไจล์นั้นเลือนหายไปในเวลาไม่นาน นั่นเป็นเรื่องปรกติเป็นอย่างมาก สิ่งที่ทำให้เกิดการเลือนหายไปนั้นคือ culture หรือ วัฒธรรมองค์กร
อ่านเพิ่มเติม