คุณเป็นอไจล์หรือเปล่า?


หลายวันก่อนได้อ่านข้อเขียนของอาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล จากที่มีน้องคนหนึ่งถามว่า คุณแม่ของเธอเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ ซึ่งท่านอาจารย์ได้กรุณาตอบว่า คนเป็นคอมมิวนิสต์นั้นสังเกตได้โดย เขาจะด้องชอบ Karl Marx และอ่าน The Communist Manifesto เลยได้คำตอบกับตัวเองว่า เราเป็นอไจล์หรือไม่
อ่านเพิ่มเติม

Human is not a resources, we are assets


Human Resoucesหลายคนเมื่อได้ยินวรรคแรกของคำแถลงอุดมการณ์แห่งอไจล์ ที่ว่า

คนและการมีปฎิสัมพันธ์กัน มากกว่าการทำตามขั้นตอนและเครื่องมือ

ก็จะมีความรู้สึกเหมือนๆ กันว่า “ก็ปกตินี่” หรือ “ไม่มีอะไรใหม่” แต่ว่าความจริง ถ้าจะถามว่าอะไรคือหัวใจของอไจล์ หรือถ้าต้องจำอย่างเดียวเกี่ยวกับอไจล์ควรจะจำอะไร ผมจะบอกว่าวรรคแรกนี่แหละคือหัวใจแห่งอไจล์ เข้าใจและปฏิบัติตามข้อนี้ข้อเดียว เป็นอไจล์ได้เลย

อ่านเพิ่มเติม