Agilist + Defensive = Manager


สิ่งสำคัญที่อาจเรียกได้ว่า เป็นหัวใจของอไจล์ คือ การร่วมไม้ร่วมมือกันทำงาน หรือที่เรียกว่า collaboration ในวงการอไจล์นั้นมีคำติดตลกที่เรามักใช้เรียกกลุ่มคนที่มีแนวคิดหรือปฏิบัติที่ตรงข้ามกับแนวคิดอไจล์ว่าพวกเขาเป็น Manager ลักษณะที่เรามักเห็นในคนกลุ่มนี้คือ พวกเขามักจะ ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คอยกำกับควบคุมคนอื่น ตัดสินใจเรื่องต่างๆ เองคนเดียวโดยไม่สนใจรับฟังความคิดเห็น หรือเรียกได้ว่า มีลักษณะ dictatorship สูงกว่า leadership จึงไม่น่าแปลกใจว่าในกลุ่มคนที่เชื่อในแนวทางอไจล์น่าจะพบเห็นลักษณะแบบนี้น้อยกว่าคนกลุ่มอื่น

นั่นเป็นสิ่งที่ไม่จริง!!! อ่านเพิ่มเติม